Bitrix24

Các bài viết, hướng dẫn liên quan đến Bitrix24

Cài đặt email và chữ ký

Khi sử dụng phần mềm Bitrix24, người sử dụng có thể tích hợp email vào trong phần mềm để nhận và gửi mail. Thay vì việc nhận – gửi mail như trước, người dùng có thể kết nối với hệ thống email của doanh nghiệp để nhận – gửi mail từ hệ thống Bitrix24

Read More