Blog

Đăng nhập và lấy lại mật khẩu

Sau khi đã thiết lập các thông số ở lần đăng nhập đầu tiên, từ lần đăng nhập tiếp theo, người sử dụng chỉ cần điền thông tin Email và Password. Màn hình đăng nhập sẽ như sau:

  1. Nhập Email và Password đã được cung cấp,
  2. Click “Log in” để đăng nhập hệ thống

Tips

Trong trường hợp người sử dụng quên mật khẩu, Để đặt lại mật khẩu, hãy làm theo các bước sau: 

  1. Click vào nút “forgot your password” tại màn hình đăng nhập. 
  2. Nhập Email vào khung E-mail như hình bên dưới. 
  3. Click “Send” để gửi link đặt lại mật khẩu tới email trên

Kế tiếp, hãy mở email đăng ký ở trên và đặt lại mật khẩu theo link gửi kèm

You might be interested in …