Blog

Thêm mới liên lạc vào CRM

Có một số cách để thêm “Liên lạc” – “Contacts hay thông tin cá nhân” vào Bitrix24 

Di chuyển tới CRM (bên menu trái) > Các liên lạc

Vào “Thêm” hoặc “+” như hình bên cạnh:

Các thông tin được thêm sẽ bao gồm:

Lời chào – Đây là phần thông tin xưng hô, hãy chọn Ông hoặc Bà.
Họ – Nhập thông tin họ của người liên hệ cần lưu trữ. Ví du: Nguyễn Văn
Tên – Nhập tên của người liên hệ cần lưu trữ. Ví dụ: Quang

Tên thứ hai – Đây là tên khác hoặc nickname của người đó.

Hình ảnh – Thêm hình ảnh của người đó, nếu có.
Ngày sinh – Điền thông tin ngày tháng năm sinh.
Điện thoại, email, trang web – thông tin liên lạc.

Tips

Các thông tin được nhập trong phần thông tin liên hệ khi thêm mới càng chính xác, đầy đủ thì sẽ giúp cho các bộ phận khác chăm sóc khách hàng sẽ tốt hơn.

Ngoài những thông tin cơ bản ở trên, chúng ta cần điền các thông tin thêm như sau: 

  1. Loại liên lạc – Thuộc khách hàng, nhà cung cấp hay đối tác,… 
  2. Nguồn – Là thuộc nguồn khách nào, hãy chọn một trong các loại trong danh sách có sẵn. 
  3. Vị trí: Nhập vị trí của liên hệ, vú dụ: Trưởng phòng.
  4. Lời bình – Nhập các thông tin khác mô tả thêm về liên hệ này.
  5. Người chịu trách nhiệm: Ngầm định người chịu trách nhiệm là người thêm mới thông tin, chúng ta có thể thay đổi “Người chịu trách nhiệm” sang người khác.

You might be interested in …