Blog

Sự khác nhau giữa thông báo và tin nhắn là gì?

Tin nhắn: được sử dụng khi chúng ta muốn gửi một nội dung tới người khác, thành viên trong phòng ban, trong nhóm làm việc. Thông thường nội dung được gửi bằng tin nhắn là một dạng tin kiểu cá nhân.

Thông báo: Tương tự như Tin nhắn, Thông báo cũng là khi chúng ta muốn gửi một nội dung tới người khác, thành viên trong phòng ban, nhóm làm việc. Tuy nhiên, Thông báo có một số điểm khác biệt so với Tin nhắn

  • Nội dung tin nhắn thường là những thông tin không mang tính cá nhân, mà là một dạng thức thông tin …….
  • Khi nhận được một Thông báo, người nhận cần xác nhận là đã đọc nó. Nếu không xác nhận, thì thông báo này sẽ luôn hiện ở menu bên phải cho đến khi xác nhận là đã đọc.

Highlight: khi nhận được Thông báo, người sử dụng sẽ dễ dàng nhận ra bằng phần nền sáng trong nội dung.

Để xem sự khác nhau, chúng ta hãy xem qua ví dụ theo hình sau: