CRM

Cài đặt email và chữ ký

Khi sử dụng phần mềm Bitrix24, người sử dụng có thể tích hợp email vào trong phần mềm để nhận và gửi mail. Thay vì việc nhận – gửi mail như trước, người dùng có thể kết nối với hệ thống email của doanh nghiệp để nhận – gửi mail từ hệ thống Bitrix24

Read More

Tổng quan CRM

CRM – (Customer Relationship Management) là một phân hệ quan trọng trong phần mềm Bitrix24, giúp quản lý thông tin, chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp

Read More