Blog

Thêm mới công ty vào CRM

Để thêm mới một companies, chúng ta làm như sau

Di chuyển tới CRM (bên menu trái) > Các công ty

Vào “Thêm” hoặc “+” như hình bên cạnh:

Các thông tin được thêm sẽ bao gồm:

Tên công ty: Đây là thông tin bắt buộc duy nhất khi thêm công ty mới. 
Logo: – logo công ty, hình ảnh sẽ được hiển thị bên cạnh tên bản ghi CRM trong Bitrix24 của bạn.
Loại hình công ty – danh sách thả xuống của các loại công ty, chỉ có thể chọn một giá trị. Danh sách lựa chọn này có thể được tùy chỉnh trong phần Cài đặt> do người quản trị thiết lập
Ngành nghề – danh sách các ngành công nghiệp.
Doanh thu hàng năm – lĩnh vực xác định giá trị tài chính của công ty.
Điện thoại, email, trang web – thông tin liên lạc.

Tips

Ngoài những thông tin cơ bản ở trên, chúng ta cần điền các thông tin thêm như sau: 

  1. Liên hệ của công ty: Nhập mới một liên hệ hoặc chọn từ liên hệ đã được thêm. 
  2. Nhân viên: Chọn số lượng nhân viên, thông tin này thể hiện quy mô của doanh nghiệp. 
  3. Người chịu trách nhiệm: Ngầm định người chịu trách nhiệm là người thêm mới thông tin, chúng ta có thể thay đổi “Người chịu trách nhiệm” sang người khác.
  4. Chi tiết: thêm các thông tin như địa chỉ đăng ký kinh doanh, mã số thuế, tài khoản ngân hàng…

You might be interested in …