Blog

Thêm mới liên lạc vào CRM

Có một số cách để thêm “Liên lạc” – “Contacts hay thông tin cá nhân” vào Bitrix24 

Di chuyển tới CRM (bên menu trái) > Các liên lạc

Vào “Thêm” hoặc “+” như hình bên cạnh:

Các thông tin được thêm sẽ bao gồm:

Lời chào – Đây là phần thông tin xưng hô, hãy chọn Ông hoặc Bà.
Họ – Nhập thông tin họ của người liên hệ cần lưu trữ. Ví du: Nguyễn Văn
Tên – Nhập tên của người liên hệ cần lưu trữ. Ví dụ: Quang

Tên thứ hai – Đây là tên khác hoặc nickname của người đó.

Hình ảnh – Thêm hình ảnh của người đó, nếu có.
Ngày sinh – Điền thông tin ngày tháng năm sinh.
Điện thoại, email, trang web – thông tin liên lạc.

Tips

Ngoài những thông tin cơ bản ở trên, chúng ta cần điền các thông tin thêm như sau: 

  1. Loại liên lạc – Thuộc khách hàng, nhà cung cấp hay đối tác,… 
  2. Nguồn – Là thuộc nguồn khách nào, hãy chọn một trong các loại trong danh sách có sẵn. 
  3. Vị trí: Nhập vị trí của liên hệ, vú dụ: Trưởng phòng.
  4. Lời bình – Nhập các thông tin khác mô tả thêm về liên hệ này.
  5. Người chịu trách nhiệm: Ngầm định người chịu trách nhiệm là người thêm mới thông tin, chúng ta có thể thay đổi “Người chịu trách nhiệm” sang người khác.

You might be interested in …