Blog

Tổng quan trung tâm liên hệ – Contact Center

Các tính năng chính của Contact Center.Bitrix24 bao gồm:

Tạo kênh kết nối với khách hàng

Tạo một kênh kết nối với khách hàng và quản lý việc giao tiếp với khách hàng

Thiết lập các cấu hình tự động kết nối và trả lời khách hàng

Cấu hình để hệ thống tự động trả lời hoặc chọn nhân viên trả lời khách hàng.

Chi tiết các kênh được liệt kê ở hình bên dưới:

You might be interested in …