Blog

Gửi tin nhắn mới cho người khác

Để gửi tin nhắn cho các thành viên khác trong công ty, chúng ta làm theo các bước sau:

“Dòng hoạt động” > “Tin nhắn

  1. Nhập nội dung cần gửi.
  2. Chọn gửi đến ai, phòng ban, nhóm nào trong công ty

Chúng ta có thể chèn các đối tượng sau vào tin nhắn nội bộ, gồm: Tập tin đính kèm, liên kết, Video, Trích dẫn văn bản, Tag, Ghi video

Để tạo Thông báo từ “Dòng hoạt động” người sử dụng có thể làm theo các bước sau:

Dòng hoạt động” > “Thêm” > “Thông báo”

  1. Nhập nội dung cần gửi.
  2. Chọn gửi đến ai, phòng ban, nhóm nào trong công ty

Khi có một tin nhắn được gửi tới, hệ thống sẽ báo cho người sử dụng biết là có tin nhắn mới:

You might be interested in …