Blog

Tổng quan về truyền thông nội bộ

Các tính năng chính của công cụ truyền thông nội bộ, bao gồm:

Phân hệ quản lý tin nhắn, thông báo

Các thành viên trong công ty, tổ chức có thể gửi tin nhắn hay thông báo cho nhau.

Phân hệ Chat online

Công cụ này giúp các thành viên trong công ty, tổ chức có thể chat với nhau. Có thể chat riêng hay theo nhóm.

You might be interested in …