Blog

Thêm mới công ty vào CRM

Để thêm mới một companies, chúng ta làm như sau

Di chuyển tới CRM (bên menu trái) > Các công ty

Vào “Thêm” hoặc “+” như hình bên cạnh:

Các thông tin được thêm sẽ bao gồm:

Tên công ty: Đây là thông tin bắt buộc duy nhất khi thêm công ty mới. 
Logo: – logo công ty, hình ảnh sẽ được hiển thị bên cạnh tên bản ghi CRM trong Bitrix24 của bạn.
Loại hình công ty – danh sách thả xuống của các loại công ty, chỉ có thể chọn một giá trị. Danh sách lựa chọn này có thể được tùy chỉnh trong phần Cài đặt> do người quản trị thiết lập
Ngành nghề – danh sách các ngành công nghiệp.
Doanh thu hàng năm – lĩnh vực xác định giá trị tài chính của công ty.
Điện thoại, email, trang web – thông tin liên lạc.

Tips

Các thông tin cần điền chính xác và đầy đủ, để sau này sẽ tự động điền vào báo giá, hợp đồng gửi khách.

Ngoài những thông tin cơ bản ở trên, chúng ta cần điền các thông tin thêm như sau: 

  1. Liên hệ của công ty: Nhập mới một liên hệ hoặc chọn từ liên hệ đã được thêm. 
  2. Nhân viên: Chọn số lượng nhân viên, thông tin này thể hiện quy mô của doanh nghiệp. 
  3. Người chịu trách nhiệm: Ngầm định người chịu trách nhiệm là người thêm mới thông tin, chúng ta có thể thay đổi “Người chịu trách nhiệm” sang người khác.
  4. Chi tiết: thêm các thông tin như địa chỉ đăng ký kinh doanh, mã số thuế, tài khoản ngân hàng…

You might be interested in …